Search
Close this search box.

Pranešėjų apsauga

Šiaulių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba (toliau – Tarnyba) skatindama pranešti apie neetišką elgesį, teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui, priėmė informacijos apie pažeidimus Tarnyboje teikimo tvarkos aprašą  ir įdiegė vidinį kanalą, kuriuo sudaro galimybę efektyviai, saugiai ir paprastai pranešti apie tokių situacijų susidarymą.

Pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą (toliau – Įstatymas) informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

 1. pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 2. pavojaus aplinkai;
 3. kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 4. neteisėtos veiklos finansavimo;
 5. neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 6. neteisėtu būdu įgyto turto;
 7. padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
 8. kitų pažeidimų.

Tarnyboje paskirtas Kompetentingas subjektas – ugniagesys skyrininkas, Evaldas Antakauskas.

Pranešimą apie pažeidimus turi teisę pateikti asmuo, kurį su Tarnyba sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.):

 1. tiesiogiai atvykus pas Kompetentingą subjektą adresu: J. Basanavičiaus g. 7, Kuršėnai, Šiaulių rajonas;
 2. atsiųsti pranešimą apie pažeidimus Tarnybos elektroninio pašto adresu pranesk@siauliurajonospt.lt
 3. atsiųsti pranešimą apie pažeidimą paštu adresu: J. Basanavičiaus g. 7, 81156,  Kuršėnai, Šiaulių rajonas. SVARBU: Siunčiant pranešimą apie pažeidimą paštu, po Tarnybos pavadinimo turi būti nurodoma žyma ,,Kompetentingam subjektui asmeniškai”;
 4. kompetentingai institucijai (Lietuvos Respublikos prokuratūra) tiesiogiai el. paštu praneseju.apsauga@prokuraturos.lt;
 5. viešai.

Asmuo pranešėjo statusą įgauna tik tuomet, kai pranešimas apie pažeidimą pateikiamas pagal Nutarimu nustatytą formą arba laisvos formos pranešimu pateikiant konkrečias faktines aplinkybes, asmenį, kuris rengiasi, dalyvauja ar dalyvavo darant pažeidimą, informaciją apie galimus tokio asmens motyvus darant pažeidimą, nurodo, ar apie šį pažeidimą jau yra pranešta, jei taip, – kam buvo pranešta, ar buvo gautas atsakymas, pateikia duomenis apie pažeidimo liudininkus, taip pat nurodo savo vardą, pavardę, asmens kodą, kontaktinius duomenis (asmens pasirinkimu elektroninio pašto adresas, telefono ryšio numeris, adresas korespondencijai) nurodant, kad pranešimas teikiamas pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą ir kai pranešėjo statusą patvirtina Lietuvos Respublikos prokuratūra.

Tarnyba asmeniui, pateikusiam pranešimą apie pažeidimą, užtikrina konfidencialumą.

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

 1. To raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
 2. Asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

ATSAKOMYBĖ

Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Pranešėjui jo prašymu ir vadovaujantis kompetentingos institucijos sprendimu Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nustatyta tvarka antrinė valstybės garantuojama teisinė pagalba, neatsižvelgiant į Vyriausybės nustatytus turto ir pajamų lygius teisinei pagalbai gauti.

TEISĖS AKTAI

 

Pranešimo apie pažeidimus forma – čia

 

 

Skip to content